Origin: Anferara, Adola Rede, Oromia, Ethiopia
Washing Station: Adola
PRODUCER: Israel Degafa
VARIETY: Heirloom
PROCESS: Natural
ALTITUDE: 2000MASL

NOTES:  Strawberry, Candied Pecan, Anjou Pear

$21.00

Ethiopia Degafa Ardi

Origin: Anferara, Adola Rede, Oromia, Ethiopia
Washing Station: Adola
PRODUCER: Israel Degafa
VARIETY: Heirloom
PROCESS: Natural
ALTITUDE: 2000MASL

NOTES:  Strawberry, Candied Pecan, Anjou Pear